1. صرافی والکس
    2. لیست بازارها
    3. نومرایر (NMR)
خرید نومرایر

نومرایر

(NMR) Numeraire

قیمت نومرایر (NMR)

486,162تومان
-1.34%
14.61$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

484,499تومان

14.56$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

494,149تومان

14.85$

حجم معاملات (۲۴h)

77,696,203,401.97

تومان
$ 2,334,902.13
تسلط به بازار (دامیننس)

0.01%

حجم کل بازار

2,863,491,390,435.06

تومان
$ 86,052,752.45
ارز در گردش

55.55%

مجموع ارز در دسترس

10,930,434.12

حداکثر ارز قابل عرضه

11,000,000