قیمت ارزهای دیجیتال | بازارها

کوین~ قیمت~ قیمت تترتغییرات (24h)

201,524 تومان

3.503 تتر

-4.52٪فروش آنیخرید آنی

119,620 تومان

2.0793 تتر

-0.58٪فروش آنیخرید آنی

38,211 تومان

0.6642 تتر

-4.33٪فروش آنیخرید آنی

535,940 تومان

9.316 تتر

-3.85٪فروش آنیخرید آنی

29,812 تومان

0.5182 تتر

+0.91٪فروش آنیخرید آنی

1,065 تومان

0.018516 تتر

+0.05٪فروش آنیخرید آنی

0.009187 تومان

0.00000016 تتر

-0.99٪فروش آنیخرید آنی

212 تومان

0.003678 تتر

-1.39٪فروش آنیخرید آنی

70,398 تومان

1.2237 تتر

-5.86٪فروش آنیخرید آنی

0.008028 تومان

0.00000013954 تتر

+3.67٪فروش آنیخرید آنی

427,579 تومان

7.4324 تتر

-1.45٪فروش آنیخرید آنی

66,921 تومان

1.12 تتر

-1.57٪فروش آنیخرید آنی

103,149 تومان

1.793 تتر

-1.47٪فروش آنیخرید آنی

0.068586 تومان

0.00000119 تتر

-1.34٪فروش آنیخرید آنی

1.974971 تومان

0.00003433 تتر

+1.36٪فروش آنیخرید آنی

43,302 تومان

0.75269 تتر

+6.31٪فروش آنیخرید آنی

60,670 تومان

1.0546 تتر

-5.41٪فروش آنیخرید آنی

177,051 تومان

3.0776 تتر

+2.86٪فروش آنیخرید آنی

174,698 تومان

3.0367 تتر

-6.64٪فروش آنیخرید آنی

2,695,205 تومان

46.8495 تتر

+0.68٪فروش آنیخرید آنی

6,909 تومان

0.1201 تتر

-0.73٪فروش آنیخرید آنی

16,701 تومان

0.2903 تتر

-9.78٪فروش آنیخرید آنی

4,400 تومان

0.076485 تتر

-3.2٪فروش آنیخرید آنی

137 تومان

0.002377 تتر

+8.14٪فروش آنیخرید آنی

1,866 تومان

0.03243 تتر

-0.15٪فروش آنیخرید آنی

4,067 تومان

0.07069 تتر

+3.4٪فروش آنیخرید آنی

260,877 تومان

4.5347 تتر

+4.49٪فروش آنیخرید آنی

1,793,179 تومان

31.17 تتر

-2.41٪فروش آنیخرید آنی

6,978 تومان

0.12129 تتر

+15.42٪فروش آنیخرید آنی

1,928 تومان

0.03352202 تتر

-2.95٪فروش آنیخرید آنی

35,685 تومان

0.6203 تتر

+2.32٪فروش آنیخرید آنی

0.025405 تومان

0.00000044 تتر

-1.16٪فروش آنیخرید آنی

5,457,949 تومان

94.873 تتر

-1.37٪فروش آنیخرید آنی

7,713 تومان

0.134079 تتر

-4.4٪فروش آنیخرید آنی

1,809,805 تومان

31.459 تتر

-7.05٪فروش آنیخرید آنی

7,289 تومان

0.1267 تتر

-1.24٪فروش آنیخرید آنی

1,897,767 تومان

32.988 تتر

-4.43٪فروش آنیخرید آنی

22,615 تومان

0.3931 تتر

-0.1٪فروش آنیخرید آنی

92,449 تومان

1.607 تتر

-1.35٪فروش آنیخرید آنی

18,611 تومان

0.3235 تتر

-2.61٪فروش آنیخرید آنی

378,771 تومان

6.584 تتر

-1.33٪فروش آنیخرید آنی

217,477 تومان

3.7803 تتر

-9.05٪فروش آنیخرید آنی

19,146 تومان

0.3328 تتر

+2.14٪فروش آنیخرید آنی

166,834 تومان

2.9 تتر

-5.35٪فروش آنیخرید آنی

477,203 تومان

8.295 تتر

+1.54٪فروش آنیخرید آنی

6,135 تومان

0.10665 تتر

-4.73٪فروش آنیخرید آنی

1,687 تومان

0.02932 تتر

+1.17٪فروش آنیخرید آنی

23,297 تومان

0.40496 تتر

+0.16٪فروش آنیخرید آنی

6.900604 تومان

0.00011995 تتر

-6.04٪فروش آنیخرید آنی

41,680 تومان

0.7245 تتر

-8.93٪فروش آنیخرید آنی

175 تومان

0.003042 تتر

-1.23٪فروش آنیخرید آنی

418,322 تومان

7.2715 تتر

-1.89٪فروش آنیخرید آنی

74,189 تومان

1.2896 تتر

+1.94٪فروش آنیخرید آنی

1,209,202 تومان

21.019 تتر

-2.68٪فروش آنیخرید آنی

4,954 تومان

0.08611 تتر

+0.41٪فروش آنیخرید آنی

85,643 تومان

1.4887 تتر

+12.85٪فروش آنیخرید آنی

223,903 تومان

3.892 تتر

-0.05٪فروش آنیخرید آنی

4,256 تومان

0.07398 تتر

+2.43٪فروش آنیخرید آنی

187,412 تومان

3.2577 تتر

+11.3٪فروش آنیخرید آنی

25,813 تومان

0.4487 تتر

-0.44٪فروش آنیخرید آنی

57,529 تومان

-

+0.35٪فروش آنیخرید آنی

4,874 تومان

0.08484 تتر

+0.99٪فروش آنیخرید آنی

0.5484 تومان

0.0000095 تتر

-0.05٪فروش آنیخرید آنی

2,918,959,514 تومان

50,762 تتر

-0.89٪فروش آنیخرید آنی

684,763 تومان

11.681 تتر

+60.62٪فروش آنیخرید آنی

5,749,088 تومان

100 تتر

-2.22٪فروش آنیخرید آنی

181,486 تومان

3.1174 تتر

+8.67٪فروش آنیخرید آنی

22,792 تومان

0.3955 تتر

-1.64٪فروش آنیخرید آنی

168,298,075 تومان

2,925.86 تتر

-1.42٪فروش آنیخرید آنی

464,965 تومان

8.0737 تتر

-1.07٪فروش آنیخرید آنی

33,547 تومان

0.592 تتر

-0.43٪فروش آنیخرید آنی

21,601,525 تومان

375.68 تتر

-1.96٪فروش آنیخرید آنی

30,762 تومان

0.5326 تتر

-1.11٪فروش آنیخرید آنی

7,918 تومان

0.13863 تتر

-0.43٪فروش آنیخرید آنی

193,316 تومان

3.33 تتر

+2.63٪فروش آنیخرید آنی

56,896 تومان

0.992 تتر

+0.06٪فروش آنیخرید آنی

1,037,391 تومان

18.14 تتر

-0.83٪فروش آنیخرید آنی

2,077,932 تومان

35.8 تتر

-2.04٪فروش آنیخرید آنی

1,290 تومان

0.0225 تتر

+0.55٪فروش آنیخرید آنی

3,953,879 تومان

69.02 تتر

-0.04٪فروش آنیخرید آنی

436,214 تومان

7.59 تتر

+0.56٪فروش آنیخرید آنی

46,272 تومان

0.8126 تتر

+3.7٪فروش آنیخرید آنی

14,908 تومان

0.2625 تتر

-1.91٪فروش آنیخرید آنی

26,858 تومان

0.485 تتر

+5.04٪فروش آنیخرید آنی

5,459,637 تومان

94.81 تتر

+3.47٪فروش آنیخرید آنی

1,696,082 تومان

29.22 تتر

-1.1٪فروش آنیخرید آنی

94,057 تومان

1.657 تتر

-3.03٪فروش آنیخرید آنی

7,057 تومان

0.12531 تتر

-4.42٪فروش آنیخرید آنی

114,654,653 تومان

1,985 تتر

-1.62٪فروش آنیخرید آنی

1,670 تومان

0.02996 تتر

+0.91٪فروش آنیخرید آنی

15,196,387 تومان

265.6 تتر

+1.3٪فروش آنیخرید آنی

0.06158 تومان

0.00000106 تتر

-2.25٪فروش آنیخرید آنی

574,544 تومان

10 تتر

+2.03٪فروش آنیخرید آنی

80,101 تومان

1.41 تتر

-2.48٪فروش آنیخرید آنی

62,635 تومان

1.084 تتر

-1.9٪فروش آنیخرید آنی

1,457,000 تومان

25.64 تتر

-1.55٪فروش آنیخرید آنی

6,592 تومان

0.1144 تتر

-0.26٪فروش آنیخرید آنی

114,900,397 تومان

2,006 تتر

-0.34٪فروش آنیخرید آنی

435,012,431 تومان

7,646 تتر

+0.75٪فروش آنیخرید آنی

27,469 تومان

0.483 تتر

-1.72٪فروش آنیخرید آنی

50,115 تومان

0.91099 تتر

-2.64٪فروش آنیخرید آنی

28,448 تومان

0.5066 تتر

-1.53٪فروش آنیخرید آنی

57,450 تومان

-

+0.03٪فروش آنیخرید آنی

452,170 تومان

7.84 تتر

+1.24٪فروش آنیخرید آنی

3,249,385 تومان

57.21 تتر

-2.14٪فروش آنیخرید آنی

266,474 تومان

4.632 تتر

-3.08٪فروش آنیخرید آنی

14,388 تومان

0.2501 تتر

-1.45٪فروش آنیخرید آنی

13,105 تومان

0.2278 تتر

+0.08٪فروش آنیخرید آنی

15,091 تومان

0.26232 تتر

-4.45٪فروش آنیخرید آنی

5,905,237 تومان

102.648 تتر

-0.37٪فروش آنیخرید آنی

136,505 تومان

2.3728 تتر

+1.22٪فروش آنیخرید آنی

15,038 تومان

0.2614 تتر

+0.38٪فروش آنیخرید آنی

278 تومان

0.004832 تتر

-13.12٪فروش آنیخرید آنی

25,933 تومان

0.45079 تتر

-6.79٪فروش آنیخرید آنی

19,048 تومان

0.3311 تتر

-7.43٪فروش آنیخرید آنی

785,840 تومان

13.6599 تتر

-7.38٪فروش آنیخرید آنی

34,581 تومان

0.6011 تتر

+7.89٪فروش آنیخرید آنی

20,279 تومان

0.3525 تتر

+0.91٪فروش آنیخرید آنی

38,418 تومان

0.6678 تتر

+1.89٪فروش آنیخرید آنی

42,180 تومان

0.7332 تتر

+1.64٪فروش آنیخرید آنی

19,537 تومان

0.3396 تتر

+1.85٪فروش آنیخرید آنی

3,888,960 تومان

67.6 تتر

+13.23٪فروش آنیخرید آنی

213,576 تومان

3.712501 تتر

+5.29٪فروش آنیخرید آنی

41,421 تومان

0.72 تتر

+2.56٪فروش آنیخرید آنی

1,690 تومان

0.02937 تتر

-2.36٪فروش آنیخرید آنی

ارز دیجیتال

رمزارز یا کریپتوکارنسی که آن را بیشتر با نام ارز دیجیتال می‌شناسیم، نوعی ارز رمزنگاری شده بر بستر بلاکچین است. نخستین و مهم‌ترین ارز دیجیتال در بازار رمزارزها بیت کوین است که در سال ۲۰۰۹ به جهان معرفی شد. ارزهای دیجیتال، کاربردهای متنوعی دارند و می‌توانند برای پرداخت کارمزد یک شبکه، استفاده از خدمات پلتفرم‌های مختلف، ذخیره ارزش یا معامله و کسب سود از آن‌ها استفاده و روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کرد. امروزه بازار ارز دیجیتال به بستری پرطرفدار برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران تبدیل شده است و عده زیادی به رمزارزها به چشم یک منبع درآمد نگاه می‌کنند.

قیمت ارزهای دیجیتال در والکس

صرافی والکس قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را همگام با قیمت‌های جهانی در دسترس کاربران قرار داده است. با بررسی لیست ارزهای دیجیتال، شما می‌توانید آخرین قیمت روز رمز ارزهای خود را مشاهده کنید. قیمت‌ها بر پایه ریال و تتر در والکس قابل مشاهده هستند. قیمت تتر نیز مانند سایر رمزارزها بر اساس میزان عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود و ارتباطی با قیمت دلار در بازار یا نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی را ندارد.

قیمت‌ ارزهای دیجیتال چگونه تعیین می‌شوند؟

ارزهای دیجیتال نیز مانند سهام، کالاها، اوراق بهادار و غیره یک دارایی قابل معامله هستند. قیمت هر ارز با توجه به میزان علاقه‌مندی در بازار برای خرید آنها تعیین می‌شود که به آن تقاضا می‌گویند. میزان در دسترس بودن این کوین ارزها نیز همان میزان عرضه در بازار است و رابطه بین عرضه و تقاضا، نرخ لحظه‌ای ارز دیجیتال را تعیین می‌کند.

اگر تقاضای قابل توجهی برای یک ارز خاص وجود داشته باشد، اما عرضه فعلی محدود باشد، قیمت افزایش می‌یابد. تقاضا برای یک ارز دیجیتال گاهی اوقات بدون توجه به ارزش واقعی ارز افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، اگر مقدار قابل توجهی از یک ارز بدون دلیل محکم فروخته شود، به عنوان پیش فروش توصیف می‌شود.

نوسانات ارزهای دیجیتال

نوسانات معیاری است که نشان می‌دهد قیمت هر دارایی خاص در طول زمان چقدر بالا یا پایین رفته است. به طور کلی، هر چه دارایی نوسان بیشتری داشته باشد، ریسک بیشتری به عنوان سرمایه گذاری در نظر گرفته می‌شود و پتانسیل بیشتری برای ارائه بازده یا زیان بیشتر در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر نسبت به دارایی‌های نسبتاً کم نوسان دارد.

پتانسیل حرکت‌های صعودی و نزولی قابل توجه در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر در تمامی ارزهای دیجیتال قابل رویت است. نوسانات یکی از عوامل اصلی ارزیابی ریسک سرمایه گذاری است.