قیمت ارزهای دیجیتال | بازارها

کوین~ قیمت~ قیمت تترتغییرات (24h)

19,565,710 تومان

329.5 تتر

+0.27٪فروش آنیخرید آنی

596,056 تومان

10.038 تتر

+0.1٪فروش آنیخرید آنی

1,717 تومان

0.02891 تتر

-4.92٪فروش آنیخرید آنی

880 تومان

0.014818 تتر

-5.59٪فروش آنیخرید آنی

76,264 تومان

1.28434 تتر

+5.5٪فروش آنیخرید آنی

350,657 تومان

5.9053 تتر

+0.86٪فروش آنیخرید آنی

37,142 تومان

0.6255 تتر

-2.47٪فروش آنیخرید آنی

140,224,682 تومان

2,361.48 تتر

+1.28٪فروش آنیخرید آنی

1,571,789 تومان

26.47 تتر

-5.83٪فروش آنیخرید آنی

3,049,163 تومان

51.35 تتر

-3.33٪فروش آنیخرید آنی

22,214 تومان

0.3741 تتر

-2.32٪فروش آنیخرید آنی

183,954 تومان

3.091 تتر

+10.31٪فروش آنیخرید آنی

111,456 تومان

1.877 تتر

-2.34٪فروش آنیخرید آنی

424,603 تومان

7.1506 تتر

+3.24٪فروش آنیخرید آنی

39,209 تومان

0.6603 تتر

+6.24٪فروش آنیخرید آنی

565,298 تومان

9.52 تتر

+0.03٪فروش آنیخرید آنی

15,617 تومان

0.263 تتر

+0.49٪فروش آنیخرید آنی

924 تومان

0.015558 تتر

+1.79٪فروش آنیخرید آنی

0.010391 تومان

0.00000017 تتر

+0.34٪فروش آنیخرید آنی

194 تومان

0.003263 تتر

فروش آنیخرید آنی

36,275 تومان

0.6109 تتر

+1.42٪فروش آنیخرید آنی

0.002525 تومان

0.00000004252 تتر

-4.68٪فروش آنیخرید آنی

511,892 تومان

8.6829 تتر

-1.17٪فروش آنیخرید آنی

87,046 تومان

1.47 تتر

-4.22٪فروش آنیخرید آنی

48,611 تومان

0.8026 تتر

+0.67٪فروش آنیخرید آنی

0.6712 تومان

0.00001133 تتر

-2.47٪فروش آنیخرید آنی

10.686 تومان

0.00017538 تتر

+3.26٪فروش آنیخرید آنی

139,311 تومان

2.3461 تتر

-0.59٪فروش آنیخرید آنی

94,521 تومان

1.5918 تتر

+11.25٪فروش آنیخرید آنی

94,646 تومان

1.5939 تتر

+2.81٪فروش آنیخرید آنی

1,678,673 تومان

28.27 تتر

-0.38٪فروش آنیخرید آنی

38,656 تومان

0.651 تتر

+9.41٪فروش آنیخرید آنی

4,296 تومان

0.07235 تتر

+0.73٪فروش آنیخرید آنی

1,803 تومان

0.03037 تتر

+0.49٪فروش آنیخرید آنی

1,191 تومان

0.02005 تتر

+0.09٪فروش آنیخرید آنی

13,877 تومان

0.2337 تتر

-0.29٪فروش آنیخرید آنی

2,927 تومان

0.0493 تتر

-6.27٪فروش آنیخرید آنی

103 تومان

0.001739 تتر

-1.02٪فروش آنیخرید آنی

149,258 تومان

2.5136 تتر

+0.82٪فروش آنیخرید آنی

2,389,451 تومان

40.24 تتر

-1.75٪فروش آنیخرید آنی

7,005 تومان

0.11797 تتر

-0.08٪فروش آنیخرید آنی

30,735 تومان

0.5176 تتر

-1.83٪فروش آنیخرید آنی

1,626 تومان

0.02738 تتر

-0.72٪فروش آنیخرید آنی

0.025902 تومان

0.00000044 تتر

+0.53٪فروش آنیخرید آنی

4,225,125 تومان

71.154 تتر

-0.46٪فروش آنیخرید آنی

23,170 تومان

0.3902 تتر

+3.91٪فروش آنیخرید آنی

1,270,435 تومان

21.395 تتر

+1.05٪فروش آنیخرید آنی

11,235 تومان

0.1892 تتر

+1.99٪فروش آنیخرید آنی

66,256 تومان

1.1158 تتر

+3.96٪فروش آنیخرید آنی

4,869 تومان

0.082 تتر

+3.27٪فروش آنیخرید آنی

1,148,172 تومان

19.336 تتر

+4.85٪فروش آنیخرید آنی

3,990 تومان

0.0672 تتر

+1.97٪فروش آنیخرید آنی

135,327 تومان

2.279 تتر

+3.16٪فروش آنیخرید آنی

131,319 تومان

2.2115 تتر

+3.43٪فروش آنیخرید آنی

10,071 تومان

0.1696 تتر

+3.16٪فروش آنیخرید آنی

218,548 تومان

3.6805 تتر

+0.32٪فروش آنیخرید آنی

203,080 تومان

3.42 تتر

-0.29٪فروش آنیخرید آنی

5.370327 تومان

0.00009044 تتر

+1.56٪فروش آنیخرید آنی

38,650 تومان

0.6509 تتر

+8.44٪فروش آنیخرید آنی

15,094 تومان

0.2542 تتر

+3.96٪فروش آنیخرید آنی

6,582 تومان

0.11085 تتر

+0.62٪فروش آنیخرید آنی

461,739 تومان

7.776 تتر

+1.84٪فروش آنیخرید آنی

343 تومان

0.005774 تتر

+2.37٪فروش آنیخرید آنی

5,130 تومان

0.08639 تتر

+2.39٪فروش آنیخرید آنی

1,534,557 تومان

25.843 تتر

-3.06٪فروش آنیخرید آنی

61,660 تومان

1.0384 تتر

+2.58٪فروش آنیخرید آنی

3,277 تومان

0.05519 تتر

+1.11٪فروش آنیخرید آنی

49,179 تومان

0.8282 تتر

-1.14٪فروش آنیخرید آنی

156,466 تومان

2.635 تتر

+1.03٪فروش آنیخرید آنی

2,832 تومان

0.0477 تتر

+1.61٪فروش آنیخرید آنی

85,964 تومان

1.4477 تتر

-0.27٪فروش آنیخرید آنی

22,463 تومان

0.3783 تتر

+3.1٪فروش آنیخرید آنی

59,380 تومان

-

+0.61٪فروش آنیخرید آنی

1.0805 تومان

0.00001822 تتر

+0.03٪فروش آنیخرید آنی

7,393 تومان

0.12443 تتر

+1.48٪فروش آنیخرید آنی

3,868,959,132 تومان

65,000 تتر

+0.86٪فروش آنیخرید آنی

33,192 تومان

0.5595 تتر

+2.6٪فروش آنیخرید آنی

209,036,641 تومان

3,528.09 تتر

-0.34٪فروش آنیخرید آنی

7,974,999 تومان

134.35 تتر

-1.74٪فروش آنیخرید آنی

6,954 تومان

0.1164 تتر

+1.27٪فروش آنیخرید آنی

35,178,366 تومان

592.7145 تتر

-0.84٪فروش آنیخرید آنی

1,670 تومان

0.02857 تتر

+0.54٪فروش آنیخرید آنی

314,613 تومان

5.3748 تتر

+6.24٪فروش آنیخرید آنی

22,966 تومان

0.3836 تتر

+0.21٪فروش آنیخرید آنی

29,168 تومان

0.49095 تتر

-0.33٪فروش آنیخرید آنی

134,952 تومان

2.2738 تتر

-0.72٪فروش آنیخرید آنی

4,440,307 تومان

73.63 تتر

+1.24٪فروش آنیخرید آنی

599,188 تومان

10.1283 تتر

+0.53٪فروش آنیخرید آنی

34,543 تومان

0.579 تتر

+1.38٪فروش آنیخرید آنی

264,124 تومان

4.4348 تتر

+0.32٪فروش آنیخرید آنی

69,041 تومان

1.176 تتر

+1.56٪فروش آنیخرید آنی

23,283,179 تومان

391.11 تتر

+0.94٪فروش آنیخرید آنی

9,972 تومان

0.16531 تتر

+2.76٪فروش آنیخرید آنی

999 تومان

0.0167 تتر

+2.99٪فروش آنیخرید آنی

140,339,263 تومان

2,388.34 تتر

-3.21٪فروش آنیخرید آنی

341,031 تومان

5.679 تتر

-1.21٪فروش آنیخرید آنی

849,451 تومان

14.4961 تتر

-0.41٪فروش آنیخرید آنی

139,306,816 تومان

2,346.85 تتر

+1.39٪فروش آنیخرید آنی

1,651,302 تومان

27.53 تتر

+2.59٪فروش آنیخرید آنی

5,135,663 تومان

88.78 تتر

-1.38٪فروش آنیخرید آنی

4,777 تومان

0.0792 تتر

-0.17٪فروش آنیخرید آنی

25,624 تومان

0.435 تتر

-1.88٪فروش آنیخرید آنی

1,406,858 تومان

24.25 تتر

+1.36٪فروش آنیخرید آنی

353,372,419 تومان

5,626.63 تتر

-0.33٪فروش آنیخرید آنی

409,849 تومان

6.9 تتر

+0.86٪فروش آنیخرید آنی

1,417,981 تومان

24.13 تتر

-0.39٪فروش آنیخرید آنی

54,983 تومان

0.942 تتر

+1.46٪فروش آنیخرید آنی

34,000 تومان

0.55787 تتر

+2.41٪فروش آنیخرید آنی

19,674 تومان

0.3353 تتر

+0.26٪فروش آنیخرید آنی

19,589 تومان

0.33 تتر

+2.34٪فروش آنیخرید آنی

46,305 تومان

0.799 تتر

+1.16٪فروش آنیخرید آنی

58,152 تومان

-

-2.27٪فروش آنیخرید آنی

5,598 تومان

0.09336 تتر

+2.27٪فروش آنیخرید آنی

0.052429 تومان

0.00000089 تتر

+2.84٪فروش آنیخرید آنی

33,967 تومان

0.5909 تتر

+2.35٪فروش آنیخرید آنی

354,788 تومان

5.97 تتر

+0.65٪فروش آنیخرید آنی

1,784,445 تومان

28.24 تتر

+3.13٪فروش آنیخرید آنی

120,363 تومان

2.027 تتر

+1.8٪فروش آنیخرید آنی

2,949,405 تومان

49.67 تتر

-1.89٪فروش آنیخرید آنی

11,460 تومان

0.193 تتر

+0.2٪فروش آنیخرید آنی

15,023 تومان

0.253 تتر

+1.93٪فروش آنیخرید آنی

13,539 تومان

0.22801 تتر

+3.35٪فروش آنیخرید آنی

211,143 تومان

3.5558 تتر

-9.86٪فروش آنیخرید آنی

23,129 تومان

0.3895 تتر

+1.59٪فروش آنیخرید آنی

20,047 تومان

0.33761 تتر

-0.05٪فروش آنیخرید آنی

1,914 تومان

0.03223 تتر

+5.01٪فروش آنیخرید آنی

33,799 تومان

0.5692 تتر

-2.03٪فروش آنیخرید آنی

22,060 تومان

0.3715 تتر

-0.32٪فروش آنیخرید آنی

8,996 تومان

0.1515 تتر

-0.45٪فروش آنیخرید آنی

1,135,939 تومان

19.13 تتر

+3.32٪فروش آنیخرید آنی

4,700,224 تومان

79.155 تتر

+1.51٪فروش آنیخرید آنی

58,650 تومان

0.9877 تتر

+4.64٪فروش آنیخرید آنی

11,425 تومان

0.1924 تتر

+2.17٪فروش آنیخرید آنی

10,427 تومان

0.1756 تتر

+4.83٪فروش آنیخرید آنی

284 تومان

0.00479 تتر

-0.29٪فروش آنیخرید آنی

13,032 تومان

0.21947 تتر

+1.29٪فروش آنیخرید آنی

20,528 تومان

0.3457 تتر

+4.75٪فروش آنیخرید آنی

ارز دیجیتال

رمزارز یا کریپتوکارنسی که آن را بیشتر با نام ارز دیجیتال می‌شناسیم، نوعی ارز رمزنگاری شده بر بستر بلاکچین است. نخستین و مهم‌ترین ارز دیجیتال در بازار رمزارزها بیت کوین است که در سال ۲۰۰۹ به جهان معرفی شد. ارزهای دیجیتال، کاربردهای متنوعی دارند و می‌توانند برای پرداخت کارمزد یک شبکه، استفاده از خدمات پلتفرم‌های مختلف، ذخیره ارزش یا معامله و کسب سود از آن‌ها استفاده و روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کرد. امروزه بازار ارز دیجیتال به بستری پرطرفدار برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران تبدیل شده است و عده زیادی به رمزارزها به چشم یک منبع درآمد نگاه می‌کنند.

قیمت ارزهای دیجیتال در والکس

صرافی والکس قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را همگام با قیمت‌های جهانی در دسترس کاربران قرار داده است. با بررسی لیست ارزهای دیجیتال، شما می‌توانید آخرین قیمت روز رمز ارزهای خود را مشاهده کنید. قیمت‌ها بر پایه ریال و تتر در والکس قابل مشاهده هستند. قیمت تتر نیز مانند سایر رمزارزها بر اساس میزان عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود و ارتباطی با قیمت دلار در بازار یا نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی را ندارد.

قیمت‌ ارزهای دیجیتال چگونه تعیین می‌شوند؟

ارزهای دیجیتال نیز مانند سهام، کالاها، اوراق بهادار و غیره یک دارایی قابل معامله هستند. قیمت هر ارز با توجه به میزان علاقه‌مندی در بازار برای خرید آنها تعیین می‌شود که به آن تقاضا می‌گویند. میزان در دسترس بودن این کوین ارزها نیز همان میزان عرضه در بازار است و رابطه بین عرضه و تقاضا، نرخ لحظه‌ای ارز دیجیتال را تعیین می‌کند.

اگر تقاضای قابل توجهی برای یک ارز خاص وجود داشته باشد، اما عرضه فعلی محدود باشد، قیمت افزایش می‌یابد. تقاضا برای یک ارز دیجیتال گاهی اوقات بدون توجه به ارزش واقعی ارز افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، اگر مقدار قابل توجهی از یک ارز بدون دلیل محکم فروخته شود، به عنوان پیش فروش توصیف می‌شود.

نوسانات ارزهای دیجیتال

نوسانات معیاری است که نشان می‌دهد قیمت هر دارایی خاص در طول زمان چقدر بالا یا پایین رفته است. به طور کلی، هر چه دارایی نوسان بیشتری داشته باشد، ریسک بیشتری به عنوان سرمایه گذاری در نظر گرفته می‌شود و پتانسیل بیشتری برای ارائه بازده یا زیان بیشتر در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر نسبت به دارایی‌های نسبتاً کم نوسان دارد.

پتانسیل حرکت‌های صعودی و نزولی قابل توجه در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر در تمامی ارزهای دیجیتال قابل رویت است. نوسانات یکی از عوامل اصلی ارزیابی ریسک سرمایه گذاری است.