قیمت ارزهای دیجیتال | بازارها

کوین~ قیمت~ قیمت تترتغییرات (24h)

1,263,351 تومان

22.08 تتر

+4.64٪فروش آنیخرید آنی

30,714 تومان

0.5368 تتر

-0.13٪فروش آنیخرید آنی

4,309,012 تومان

75.31 تتر

-4.73٪فروش آنیخرید آنی

289,884 تومان

5.0664 تتر

-0.94٪فروش آنیخرید آنی

153,799 تومان

2.688 تتر

-6.27٪فروش آنیخرید آنی

359,821 تومان

6.2887 تتر

-3.44٪فروش آنیخرید آنی

931,779 تومان

16.285 تتر

+0.37٪فروش آنیخرید آنی

23,304 تومان

0.4073 تتر

-3.18٪فروش آنیخرید آنی

54,202 تومان

0.9473 تتر

+4.48٪فروش آنیخرید آنی

1,311 تومان

0.02292 تتر

+2.72٪فروش آنیخرید آنی

0.011712 تومان

0.00000020 تتر

-3.94٪فروش آنیخرید آنی

0.003463 تومان

0.00000006053 تتر

+15.03٪فروش آنیخرید آنی

223 تومان

0.003904 تتر

-1.53٪فروش آنیخرید آنی

43,542 تومان

0.761 تتر

-2.12٪فروش آنیخرید آنی

511,892 تومان

8.6829 تتر

-1.17٪فروش آنیخرید آنی

104,500 تومان

1.86 تتر

-1.79٪فروش آنیخرید آنی

66,017 تومان

1.1538 تتر

-3.56٪فروش آنیخرید آنی

0.770713 تومان

0.00001347 تتر

+20.69٪فروش آنیخرید آنی

12.988259 تومان

0.000227 تتر

+7.12٪فروش آنیخرید آنی

118,937 تومان

2.0787 تتر

-9.42٪فروش آنیخرید آنی

60,478 تومان

1.057 تتر

+0.37٪فروش آنیخرید آنی

145,263 تومان

2.5388 تتر

-0.09٪فروش آنیخرید آنی

141,789 تومان

2.4781 تتر

-2.12٪فروش آنیخرید آنی

1,811,490 تومان

31.66 تتر

-7.04٪فروش آنیخرید آنی

5,850 تومان

0.10224 تتر

-0.78٪فروش آنیخرید آنی

24,386 تومان

0.4262 تتر

-3.29٪فروش آنیخرید آنی

3,576 تومان

0.0625 تتر

-4.43٪فروش آنیخرید آنی

131 تومان

0.002289 تتر

-6.83٪فروش آنیخرید آنی

1,613 تومان

0.02819 تتر

+0.32٪فروش آنیخرید آنی

2,457 تومان

0.04295 تتر

-7.77٪فروش آنیخرید آنی

197,999 تومان

3.4605 تتر

-2.17٪فروش آنیخرید آنی

2,479,785 تومان

43.34 تتر

-7.78٪فروش آنیخرید آنی

10,299 تومان

0.18 تتر

-4.26٪فروش آنیخرید آنی

1,872 تومان

0.03271 تتر

-1.14٪فروش آنیخرید آنی

26,005 تومان

0.4545 تتر

-3.7٪فروش آنیخرید آنی

0.027498 تومان

0.00000048 تتر

-1.69٪فروش آنیخرید آنی

6,826 تومان

0.1193 تتر

+0.76٪فروش آنیخرید آنی

1,695,683 تومان

29.636 تتر

-0.81٪فروش آنیخرید آنی

4,841 تومان

0.0846 تتر

-1.39٪فروش آنیخرید آنی

1,567,288 تومان

27.392 تتر

-1.84٪فروش آنیخرید آنی

32,047 تومان

0.5601 تتر

+5.46٪فروش آنیخرید آنی

5,342,752 تومان

93.377 تتر

-0.87٪فروش آنیخرید آنی

113,587 تومان

1.9852 تتر

+1.07٪فروش آنیخرید آنی

14,825 تومان

0.2591 تتر

-0.99٪فروش آنیخرید آنی

191,528 تومان

3.3474 تتر

+0.53٪فروش آنیخرید آنی

12,067 تومان

0.2109 تتر

-2.08٪فروش آنیخرید آنی

203,693 تومان

3.56 تتر

-5.96٪فروش آنیخرید آنی

264,034 تومان

4.6146 تتر

-5.4٪فروش آنیخرید آنی

264,285 تومان

4.619 تتر

-1.04٪فروش آنیخرید آنی

20,272 تومان

0.3543 تتر

-1.5٪فروش آنیخرید آنی

8,417 تومان

0.14711 تتر

+9.1٪فروش آنیخرید آنی

7.081748 تومان

0.00012377 تتر

-1.67٪فروش آنیخرید آنی

60,410 تومان

1.0558 تتر

-0.01٪فروش آنیخرید آنی

3,566 تومان

0.06232 تتر

+42.02٪فروش آنیخرید آنی

478 تومان

0.008359 تتر

-4.52٪فروش آنیخرید آنی

648,858 تومان

11.3403 تتر

+2.62٪فروش آنیخرید آنی

62,664 تومان

1.0952 تتر

-3.34٪فروش آنیخرید آنی

1,246,587 تومان

21.787 تتر

+5.8٪فروش آنیخرید آنی

5,261 تومان

0.09194 تتر

+6.74٪فروش آنیخرید آنی

68,512 تومان

1.1974 تتر

-0.85٪فروش آنیخرید آنی

3,872 تومان

0.06767 تتر

+1.63٪فروش آنیخرید آنی

119,177 تومان

2.0829 تتر

-3.12٪فروش آنیخرید آنی

35,074 تومان

0.613 تتر

-0.98٪فروش آنیخرید آنی

209,414 تومان

3.66 تتر

+1.8٪فروش آنیخرید آنی

57,217 تومان

-

-0.4٪فروش آنیخرید آنی

211,527,985 تومان

3,707.09 تتر

-1.94٪فروش آنیخرید آنی

9,480 تومان

0.166 تتر

+0.37٪فروش آنیخرید آنی

1.4633 تومان

0.00002558 تتر

-0.44٪فروش آنیخرید آنی

48,950 تومان

0.853 تتر

-5.29٪فروش آنیخرید آنی

3,981,416,267 تومان

69,852.62 تتر

-1.96٪فروش آنیخرید آنی

2,608 تومان

0.04749 تتر

+7.9٪فروش آنیخرید آنی

10,244,875 تومان

178.58 تتر

-1.17٪فروش آنیخرید آنی

6,959 تومان

0.12127 تتر

-2.36٪فروش آنیخرید آنی

167,790 تومان

2.922 تتر

+0.46٪فروش آنیخرید آنی

35,400,477 تومان

617.7412 تتر

-0.74٪فروش آنیخرید آنی

30,382 تومان

0.5316 تتر

-2.37٪فروش آنیخرید آنی

57,102 تومان

-

-1.55٪فروش آنیخرید آنی

27,616 تومان

0.4832 تتر

-3.94٪فروش آنیخرید آنی

452,009 تومان

7.8833 تتر

-2.92٪فروش آنیخرید آنی

350,065 تومان

6.1639 تتر

-0.84٪فروش آنیخرید آنی

952,000 تومان

16.6639 تتر

-1.7٪فروش آنیخرید آنی

0.071864 تومان

0.00000127 تتر

-1.05٪فروش آنیخرید آنی

1,578 تومان

0.02822 تتر

-4.48٪فروش آنیخرید آنی

41,217 تومان

0.72 تتر

-4.33٪فروش آنیخرید آنی

4,943,420 تومان

86.7 تتر

-3.42٪فروش آنیخرید آنی

434,496 تومان

7.556 تتر

+0.02٪فروش آنیخرید آنی

28,631,759 تومان

508.31 تتر

-4.56٪فروش آنیخرید آنی

526,476 تومان

9.4 تتر

-2.87٪فروش آنیخرید آنی

497,069 تومان

8.71 تتر

-2.5٪فروش آنیخرید آنی

1,772,294 تومان

31.69 تتر

-4.58٪فروش آنیخرید آنی

2,324,070 تومان

40.21 تتر

+0.36٪فروش آنیخرید آنی

13,069 تومان

0.2294 تتر

-1.74٪فروش آنیخرید آنی

1,744,005 تومان

30.65 تتر

-2.57٪فروش آنیخرید آنی

136,912,802 تومان

2,396.78 تتر

-1.63٪فروش آنیخرید آنی

5,431,715 تومان

96.02 تتر

-4.35٪فروش آنیخرید آنی

73,590 تومان

1.2526 تتر

-0.39٪فروش آنیخرید آنی

7,045 تومان

0.12578 تتر

-2.14٪فروش آنیخرید آنی

170,985,117 تومان

3,004.96 تتر

-6.58٪فروش آنیخرید آنی

2,279,228 تومان

42.17 تتر

-5.1٪فروش آنیخرید آنی

75,071 تومان

1.308 تتر

+1.79٪فروش آنیخرید آنی

43,000 تومان

0.88 تتر

-3.26٪فروش آنیخرید آنی

24,047 تومان

0.421 تتر

-1.69٪فروش آنیخرید آنی

6,330 تومان

0.1132 تتر

-2.6٪فروش آنیخرید آنی

26,774 تومان

0.4712 تتر

+0.84٪فروش آنیخرید آنی

26,424 تومان

0.4635 تتر

-0.73٪فروش آنیخرید آنی

446,856 تومان

7.91 تتر

-0.71٪فروش آنیخرید آنی

412,229,000 تومان

7,225.26 تتر

-1.4٪فروش آنیخرید آنی

48,346 تومان

0.87 تتر

-0.11٪فروش آنیخرید آنی

56,274 تومان

0.995 تتر

-1.96٪فروش آنیخرید آنی

41,219 تومان

0.7204 تتر

+1.13٪فروش آنیخرید آنی

16,324 تومان

0.2853 تتر

-2.89٪فروش آنیخرید آنی

19,371 تومان

0.33856 تتر

-1.41٪فروش آنیخرید آنی

5,638,964 تومان

98.554 تتر

-1.24٪فروش آنیخرید آنی

143,386 تومان

2.506 تتر

-2.6٪فروش آنیخرید آنی

14,367 تومان

0.2511 تتر

-1.49٪فروش آنیخرید آنی

27,315 تومان

0.4774 تتر

+0.65٪فروش آنیخرید آنی

412 تومان

0.007203 تتر

+0.19٪فروش آنیخرید آنی

19,124 تومان

0.33423 تتر

-4.33٪فروش آنیخرید آنی

1,251,805 تومان

21.8782 تتر

+3.98٪فروش آنیخرید آنی

9,378 تومان

0.1639 تتر

+0.24٪فروش آنیخرید آنی

155,104 تومان

2.7108 تتر

-0.57٪فروش آنیخرید آنی

32,242 تومان

0.5635 تتر

-1.45٪فروش آنیخرید آنی

2,696 تومان

0.04712 تتر

+0.89٪فروش آنیخرید آنی

20,867 تومان

0.3647 تتر

+7.86٪فروش آنیخرید آنی

31,326 تومان

0.5475 تتر

-2.87٪فروش آنیخرید آنی

3,487,376 تومان

60.95 تتر

+0.96٪فروش آنیخرید آنی

163,698 تومان

2.861 تتر

-4.12٪فروش آنیخرید آنی

35,171 تومان

0.6147 تتر

-0.69٪فروش آنیخرید آنی

19,814 تومان

0.3463 تتر

-1.17٪فروش آنیخرید آنی

ارز دیجیتال

رمزارز یا کریپتوکارنسی که آن را بیشتر با نام ارز دیجیتال می‌شناسیم، نوعی ارز رمزنگاری شده بر بستر بلاکچین است. نخستین و مهم‌ترین ارز دیجیتال در بازار رمزارزها بیت کوین است که در سال ۲۰۰۹ به جهان معرفی شد. ارزهای دیجیتال، کاربردهای متنوعی دارند و می‌توانند برای پرداخت کارمزد یک شبکه، استفاده از خدمات پلتفرم‌های مختلف، ذخیره ارزش یا معامله و کسب سود از آن‌ها استفاده و روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کرد. امروزه بازار ارز دیجیتال به بستری پرطرفدار برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران تبدیل شده است و عده زیادی به رمزارزها به چشم یک منبع درآمد نگاه می‌کنند.

قیمت ارزهای دیجیتال در والکس

صرافی والکس قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را همگام با قیمت‌های جهانی در دسترس کاربران قرار داده است. با بررسی لیست ارزهای دیجیتال، شما می‌توانید آخرین قیمت روز رمز ارزهای خود را مشاهده کنید. قیمت‌ها بر پایه ریال و تتر در والکس قابل مشاهده هستند. قیمت تتر نیز مانند سایر رمزارزها بر اساس میزان عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود و ارتباطی با قیمت دلار در بازار یا نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی را ندارد.

قیمت‌ ارزهای دیجیتال چگونه تعیین می‌شوند؟

ارزهای دیجیتال نیز مانند سهام، کالاها، اوراق بهادار و غیره یک دارایی قابل معامله هستند. قیمت هر ارز با توجه به میزان علاقه‌مندی در بازار برای خرید آنها تعیین می‌شود که به آن تقاضا می‌گویند. میزان در دسترس بودن این کوین ارزها نیز همان میزان عرضه در بازار است و رابطه بین عرضه و تقاضا، نرخ لحظه‌ای ارز دیجیتال را تعیین می‌کند.

اگر تقاضای قابل توجهی برای یک ارز خاص وجود داشته باشد، اما عرضه فعلی محدود باشد، قیمت افزایش می‌یابد. تقاضا برای یک ارز دیجیتال گاهی اوقات بدون توجه به ارزش واقعی ارز افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، اگر مقدار قابل توجهی از یک ارز بدون دلیل محکم فروخته شود، به عنوان پیش فروش توصیف می‌شود.

نوسانات ارزهای دیجیتال

نوسانات معیاری است که نشان می‌دهد قیمت هر دارایی خاص در طول زمان چقدر بالا یا پایین رفته است. به طور کلی، هر چه دارایی نوسان بیشتری داشته باشد، ریسک بیشتری به عنوان سرمایه گذاری در نظر گرفته می‌شود و پتانسیل بیشتری برای ارائه بازده یا زیان بیشتر در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر نسبت به دارایی‌های نسبتاً کم نوسان دارد.

پتانسیل حرکت‌های صعودی و نزولی قابل توجه در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر در تمامی ارزهای دیجیتال قابل رویت است. نوسانات یکی از عوامل اصلی ارزیابی ریسک سرمایه گذاری است.