قیمت ارزهای دیجیتال | بازارها

کوین~ قیمت~ قیمت تترتغییرات (24h)

18,811,131 تومان

317.3 تتر

+0.12٪فروش آنیخرید آنی

609,213 تومان

10.276 تتر

-1.77٪فروش آنیخرید آنی

1,964 تومان

0.033136 تتر

-4.47٪فروش آنیخرید آنی

1,158 تومان

0.019526 تتر

+13.95٪فروش آنیخرید آنی

70,655 تومان

1.19178 تتر

-3.72٪فروش آنیخرید آنی

292,145 تومان

4.9278 تتر

-1.12٪فروش آنیخرید آنی

42,021 تومان

0.7088 تتر

+1.04٪فروش آنیخرید آنی

138,490,353 تومان

2,336.01 تتر

+1.27٪فروش آنیخرید آنی

1,457,225 تومان

24.58 تتر

+31.09٪فروش آنیخرید آنی

25,226 تومان

0.4255 تتر

-8.63٪فروش آنیخرید آنی

3,446,830 تومان

58.14 تتر

-3.63٪فروش آنیخرید آنی

199,939 تومان

3.362 تتر

-7.67٪فروش آنیخرید آنی

116,851 تومان

1.971 تتر

-2.66٪فروش آنیخرید آنی

487,560 تومان

8.224 تتر

+7.05٪فروش آنیخرید آنی

44,096 تومان

0.7438 تتر

-4.71٪فروش آنیخرید آنی

663,281 تومان

11.188 تتر

-6.75٪فروش آنیخرید آنی

18,260 تومان

0.308 تتر

-6.24٪فروش آنیخرید آنی

985 تومان

0.016621 تتر

-4.78٪فروش آنیخرید آنی

0.011003 تومان

0.00000019 تتر

-0.26٪فروش آنیخرید آنی

212 تومان

0.003582 تتر

-4.5٪فروش آنیخرید آنی

41,162 تومان

0.6943 تتر

-0.04٪فروش آنیخرید آنی

0.002783 تومان

0.00000004695 تتر

-3.13٪فروش آنیخرید آنی

511,892 تومان

8.6829 تتر

-1.17٪فروش آنیخرید آنی

95,560 تومان

1.63 تتر

-5.57٪فروش آنیخرید آنی

53,715 تومان

0.9185 تتر

-4.1٪فروش آنیخرید آنی

0.673 تومان

0.00001142 تتر

-5.02٪فروش آنیخرید آنی

11.895 تومان

0.0002005 تتر

-1.5٪فروش آنیخرید آنی

101,093 تومان

1.7052 تتر

-5.25٪فروش آنیخرید آنی

1,910,756 تومان

32.23 تتر

-2.18٪فروش آنیخرید آنی

117,040 تومان

1.9742 تتر

+5.47٪فروش آنیخرید آنی

87,528 تومان

1.4764 تتر

-6.58٪فروش آنیخرید آنی

37,053 تومان

0.625 تتر

-6.01٪فروش آنیخرید آنی

5,126 تومان

0.08646 تتر

-1.48٪فروش آنیخرید آنی

1,706 تومان

0.02877 تتر

-4.22٪فروش آنیخرید آنی

14,228 تومان

0.24 تتر

-4.87٪فروش آنیخرید آنی

3,308 تومان

0.0558 تتر

+1.45٪فروش آنیخرید آنی

108 تومان

0.001815 تتر

-2.52٪فروش آنیخرید آنی

1,323 تومان

0.02232 تتر

-3.54٪فروش آنیخرید آنی

2,301,444 تومان

38.82 تتر

+1.72٪فروش آنیخرید آنی

7,227 تومان

0.1219 تتر

-3.54٪فروش آنیخرید آنی

164,534 تومان

2.7753 تتر

-5.72٪فروش آنیخرید آنی

29,571 تومان

0.4988 تتر

-2.1٪فروش آنیخرید آنی

1,712 تومان

0.02888 تتر

-1.7٪فروش آنیخرید آنی

0.026038 تومان

0.00000044 تتر

+1.15٪فروش آنیخرید آنی

4,662,765 تومان

78.65 تتر

-1.44٪فروش آنیخرید آنی

29,008 تومان

0.4893 تتر

-6.1٪فروش آنیخرید آنی

1,541,114 تومان

25.995 تتر

-10.2٪فروش آنیخرید آنی

12,171 تومان

0.2053 تتر

-4.19٪فروش آنیخرید آنی

72,838 تومان

1.2286 تتر

-3.63٪فروش آنیخرید آنی

5,454 تومان

0.092 تتر

-5.25٪فروش آنیخرید آنی

1,301,306 تومان

21.95 تتر

-2.24٪فروش آنیخرید آنی

4,292 تومان

0.0724 تتر

-2.02٪فروش آنیخرید آنی

240,104 تومان

4.05 تتر

-1.47٪فروش آنیخرید آنی

143,363 تومان

2.4182 تتر

-4.37٪فروش آنیخرید آنی

10,683 تومان

0.1802 تتر

-3.89٪فروش آنیخرید آنی

157,046 تومان

2.649 تتر

-5.22٪فروش آنیخرید آنی

214,493 تومان

3.618 تتر

-3.28٪فروش آنیخرید آنی

5.815859 تومان

0.0000981 تتر

-2.77٪فروش آنیخرید آنی

37,670 تومان

0.6354 تتر

-6.1٪فروش آنیخرید آنی

15,954 تومان

0.2691 تتر

-3.47٪فروش آنیخرید آنی

7,256 تومان

0.1224 تتر

-2.56٪فروش آنیخرید آنی

470,148 تومان

7.9303 تتر

-4.96٪فروش آنیخرید آنی

381 تومان

0.006421 تتر

-6.73٪فروش آنیخرید آنی

6,813 تومان

0.11492 تتر

+5.55٪فروش آنیخرید آنی

3,230 تومان

0.05449 تتر

-4.93٪فروش آنیخرید آنی

1,269,885 تومان

21.42 تتر

+7.97٪فروش آنیخرید آنی

65,433 تومان

1.1037 تتر

-0.05٪فروش آنیخرید آنی

3,665 تومان

0.06182 تتر

-6.82٪فروش آنیخرید آنی

54,578 تومان

0.9206 تتر

-4.65٪فروش آنیخرید آنی

165,524 تومان

2.792 تتر

+1.63٪فروش آنیخرید آنی

90,404 تومان

1.5249 تتر

-5.4٪فروش آنیخرید آنی

26,050 تومان

0.4394 تتر

-3.3٪فروش آنیخرید آنی

59,285 تومان

-

-0.02٪فروش آنیخرید آنی

1.1958 تومان

0.00002024 تتر

-4.92٪فروش آنیخرید آنی

3,904,336,622 تومان

65,999.99 تتر

-1.31٪فروش آنیخرید آنی

7,956 تومان

0.1346 تتر

-5.24٪فروش آنیخرید آنی

205,850,793 تومان

3,472.86 تتر

+0.04٪فروش آنیخرید آنی

36,376 تومان

0.6158 تتر

-4.32٪فروش آنیخرید آنی

8,437,595 تومان

142.79 تتر

-3.48٪فروش آنیخرید آنی

35,699,000 تومان

602.6896 تتر

+0.1٪فروش آنیخرید آنی

6,885 تومان

0.11677 تتر

-0.52٪فروش آنیخرید آنی

1,936 تومان

0.03237 تتر

-4.16٪فروش آنیخرید آنی

24,251 تومان

0.4097 تتر

-3.12٪فروش آنیخرید آنی

83,002 تومان

1.3995 تتر

-6.69٪فروش آنیخرید آنی

615,260 تومان

10.31 تتر

+2٪فروش آنیخرید آنی

144,857 تومان

2.4338 تتر

-1.11٪فروش آنیخرید آنی

34,674 تومان

0.579 تتر

-3.45٪فروش آنیخرید آنی

329,283 تومان

5.5158 تتر

-5.7٪فروش آنیخرید آنی

28,002 تومان

0.47407 تتر

-1.5٪فروش آنیخرید آنی

4,606,490 تومان

77.6 تتر

-1.79٪فروش آنیخرید آنی

24,933,549 تومان

420 تتر

-2.86٪فروش آنیخرید آنی

870,091 تومان

14.5 تتر

-3.64٪فروش آنیخرید آنی

1,515,000 تومان

25.24 تتر

-1.75٪فروش آنیخرید آنی

305,004 تومان

5.1132 تتر

-4.47٪فروش آنیخرید آنی

362,830 تومان

6.159 تتر

-3.99٪فروش آنیخرید آنی

6,377 تومان

0.10662 تتر

-3.63٪فروش آنیخرید آنی

362,837,961 تومان

6,303.71 تتر

-0.2٪فروش آنیخرید آنی

11,304 تومان

0.18871 تتر

-1.4٪فروش آنیخرید آنی

0.058282 تومان

0.00000097 تتر

-2.3٪فروش آنیخرید آنی

59,535 تومان

1.149 تتر

-9.31٪فروش آنیخرید آنی

4,818,780 تومان

81.64 تتر

-2.96٪فروش آنیخرید آنی

38,001 تومان

0.65 تتر

-5.07٪فروش آنیخرید آنی

1,133 تومان

0.01887 تتر

-3٪فروش آنیخرید آنی

422,762 تومان

7.03 تتر

-3.25٪فروش آنیخرید آنی

22,400 تومان

0.38 تتر

-5.62٪فروش آنیخرید آنی

22,750 تومان

0.377 تتر

-3.66٪فروش آنیخرید آنی

1,489,625 تومان

25.29 تتر

-0.67٪فروش آنیخرید آنی

23,853 تومان

0.401 تتر

-4.44٪فروش آنیخرید آنی

137,600,000 تومان

2,325.99 تتر

+0.51٪فروش آنیخرید آنی

1,752,872 تومان

29.37 تتر

-5.06٪فروش آنیخرید آنی

36,617 تومان

0.71999 تتر

-2.28٪فروش آنیخرید آنی

48,720 تومان

0.806 تتر

+1.08٪فروش آنیخرید آنی

400,000 تومان

7.11 تتر

-4.95٪فروش آنیخرید آنی

5,746 تومان

0.09577 تتر

-0.38٪فروش آنیخرید آنی

58,142 تومان

-

-0.46٪فروش آنیخرید آنی

1,912,013 تومان

31.91 تتر

-2.07٪فروش آنیخرید آنی

133,356,261 تومان

2,226.43 تتر

-1.48٪فروش آنیخرید آنی

125,803 تومان

2.122 تتر

-3.98٪فروش آنیخرید آنی

3,060,292 تومان

51.62 تتر

-0.44٪فروش آنیخرید آنی

12,640 تومان

0.2132 تتر

-5.45٪فروش آنیخرید آنی

16,481 تومان

0.278 تتر

-4.53٪فروش آنیخرید آنی

116,815 تومان

1.9704 تتر

-0.51٪فروش آنیخرید آنی

13,970 تومان

0.23564 تتر

-3.72٪فروش آنیخرید آنی

26,334 تومان

0.4442 تتر

-1.5٪فروش آنیخرید آنی

22,104 تومان

0.37285 تتر

-6.22٪فروش آنیخرید آنی

2,068 تومان

0.03488 تتر

-6.68٪فروش آنیخرید آنی

45,626 تومان

0.7696 تتر

+5.23٪فروش آنیخرید آنی

24,497 تومان

0.4132 تتر

-2.68٪فروش آنیخرید آنی

10,150 تومان

0.1712 تتر

+2.88٪فروش آنیخرید آنی

1,357,259 تومان

22.8938 تتر

-3.95٪فروش آنیخرید آنی

4,834,040 تومان

81.539 تتر

-2.2٪فروش آنیخرید آنی

68,053 تومان

1.1479 تتر

-4.15٪فروش آنیخرید آنی

12,396 تومان

0.2091 تتر

-1.55٪فروش آنیخرید آنی

11,460 تومان

0.1933 تتر

-3.68٪فروش آنیخرید آنی

318 تومان

0.005362 تتر

-3.85٪فروش آنیخرید آنی

14,616 تومان

0.24654 تتر

-5.79٪فروش آنیخرید آنی

16,635 تومان

0.2806 تتر

-2.26٪فروش آنیخرید آنی

ارز دیجیتال

رمزارز یا کریپتوکارنسی که آن را بیشتر با نام ارز دیجیتال می‌شناسیم، نوعی ارز رمزنگاری شده بر بستر بلاکچین است. نخستین و مهم‌ترین ارز دیجیتال در بازار رمزارزها بیت کوین است که در سال ۲۰۰۹ به جهان معرفی شد. ارزهای دیجیتال، کاربردهای متنوعی دارند و می‌توانند برای پرداخت کارمزد یک شبکه، استفاده از خدمات پلتفرم‌های مختلف، ذخیره ارزش یا معامله و کسب سود از آن‌ها استفاده و روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کرد. امروزه بازار ارز دیجیتال به بستری پرطرفدار برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران تبدیل شده است و عده زیادی به رمزارزها به چشم یک منبع درآمد نگاه می‌کنند.

قیمت ارزهای دیجیتال در والکس

صرافی والکس قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را همگام با قیمت‌های جهانی در دسترس کاربران قرار داده است. با بررسی لیست ارزهای دیجیتال، شما می‌توانید آخرین قیمت روز رمز ارزهای خود را مشاهده کنید. قیمت‌ها بر پایه ریال و تتر در والکس قابل مشاهده هستند. قیمت تتر نیز مانند سایر رمزارزها بر اساس میزان عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود و ارتباطی با قیمت دلار در بازار یا نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی را ندارد.

قیمت‌ ارزهای دیجیتال چگونه تعیین می‌شوند؟

ارزهای دیجیتال نیز مانند سهام، کالاها، اوراق بهادار و غیره یک دارایی قابل معامله هستند. قیمت هر ارز با توجه به میزان علاقه‌مندی در بازار برای خرید آنها تعیین می‌شود که به آن تقاضا می‌گویند. میزان در دسترس بودن این کوین ارزها نیز همان میزان عرضه در بازار است و رابطه بین عرضه و تقاضا، نرخ لحظه‌ای ارز دیجیتال را تعیین می‌کند.

اگر تقاضای قابل توجهی برای یک ارز خاص وجود داشته باشد، اما عرضه فعلی محدود باشد، قیمت افزایش می‌یابد. تقاضا برای یک ارز دیجیتال گاهی اوقات بدون توجه به ارزش واقعی ارز افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، اگر مقدار قابل توجهی از یک ارز بدون دلیل محکم فروخته شود، به عنوان پیش فروش توصیف می‌شود.

نوسانات ارزهای دیجیتال

نوسانات معیاری است که نشان می‌دهد قیمت هر دارایی خاص در طول زمان چقدر بالا یا پایین رفته است. به طور کلی، هر چه دارایی نوسان بیشتری داشته باشد، ریسک بیشتری به عنوان سرمایه گذاری در نظر گرفته می‌شود و پتانسیل بیشتری برای ارائه بازده یا زیان بیشتر در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر نسبت به دارایی‌های نسبتاً کم نوسان دارد.

پتانسیل حرکت‌های صعودی و نزولی قابل توجه در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر در تمامی ارزهای دیجیتال قابل رویت است. نوسانات یکی از عوامل اصلی ارزیابی ریسک سرمایه گذاری است.