قیمت ارزهای دیجیتال | بازارها

کوین~ قیمت~ قیمت تترتغییرات (24h)

103,620 تومان

2.0566 تتر

-1.33٪فروش آنیخرید آنی

9,185 تومان

0.1823 تتر

-0.1٪فروش آنیخرید آنی

108,074 تومان

2.145 تتر

+1.32٪فروش آنیخرید آنی

11,961 تومان

0.2374 تتر

-2.9٪فروش آنیخرید آنی

489 تومان

0.009696 تتر

-2.12٪فروش آنیخرید آنی

50,019 تومان

1.0007 تتر

+0.02٪فروش آنیخرید آنی

0.006706 تومان

0.00000013 تتر

+1.13٪فروش آنیخرید آنی

72 تومان

0.001437 تتر

-1.5٪فروش آنیخرید آنی

244,116 تومان

4.8451 تتر

-5.27٪فروش آنیخرید آنی

27,671 تومان

0.5492 تتر

-1.31٪فروش آنیخرید آنی

0.000345 تومان

0.00000000684 تتر

-0.72٪فروش آنیخرید آنی

54,779 تومان

1.05 تتر

+0.96٪فروش آنیخرید آنی

46,545 تومان

0.9238 تتر

-1.59٪فروش آنیخرید آنی

0.037435 تومان

0.00000074 تتر

-4.37٪فروش آنیخرید آنی

0.963342 تومان

0.00001912 تتر

+2.39٪فروش آنیخرید آنی

11,195 تومان

0.2222 تتر

-2.79٪فروش آنیخرید آنی

29,001 تومان

0.5756 تتر

-4.79٪فروش آنیخرید آنی

1,976,433 تومان

39.2274 تتر

-6.02٪فروش آنیخرید آنی

9,361 تومان

0.1858 تتر

-2.07٪فروش آنیخرید آنی

78,539 تومان

1.5588 تتر

-5.8٪فروش آنیخرید آنی

3,474 تومان

0.06896 تتر

+0.64٪فروش آنیخرید آنی

5,764 تومان

0.1144 تتر

-3.13٪فروش آنیخرید آنی

4,184 تومان

0.083039 تتر

+12.99٪فروش آنیخرید آنی

107 تومان

0.002127 تتر

+0.04٪فروش آنیخرید آنی

1,045 تومان

0.02074 تتر

+13.76٪فروش آنیخرید آنی

520 تومان

0.01033 تتر

-8.34٪فروش آنیخرید آنی

15 تومان

0.000298 تتر

-21.16٪فروش آنیخرید آنی

142,420 تومان

2.8267 تتر

+4.98٪فروش آنیخرید آنی

827,305 تومان

16.42 تتر

-2.02٪فروش آنیخرید آنی

2,562 تومان

0.05084 تتر

-1.22٪فروش آنیخرید آنی

1,178 تومان

0.02338383 تتر

-5.04٪فروش آنیخرید آنی

17,176 تومان

0.3409 تتر

-1.21٪فروش آنیخرید آنی

121,511 تومان

2.4117 تتر

+1.73٪فروش آنیخرید آنی

0.016400 تومان

0.00000033 تتر

-0.82٪فروش آنیخرید آنی

7,532 تومان

0.1495 تتر

-0.86٪فروش آنیخرید آنی

64,219 تومان

1.2746 تتر

-1.49٪فروش آنیخرید آنی

4,346 تومان

0.08625 تتر

-4.17٪فروش آنیخرید آنی

648,795 تومان

12.877 تتر

-4.6٪فروش آنیخرید آنی

3,356 تومان

0.0666 تتر

-0.74٪فروش آنیخرید آنی

378,182 تومان

7.506 تتر

-3.78٪فروش آنیخرید آنی

11,896 تومان

0.2361 تتر

-2.23٪فروش آنیخرید آنی

2,027,503 تومان

40.241 تتر

-1.45٪فروش آنیخرید آنی

51,880 تومان

1.0297 تتر

-0.15٪فروش آنیخرید آنی

6,610 تومان

0.1312 تتر

-1.42٪فروش آنیخرید آنی

62,325 تومان

1.237 تتر

-3.66٪فروش آنیخرید آنی

152,094 تومان

3.0187 تتر

-2.2٪فروش آنیخرید آنی

271,066 تومان

5.38 تتر

-7٪فروش آنیخرید آنی

85,300 تومان

1.693 تتر

+4.08٪فروش آنیخرید آنی

92 تومان

0.001828 تتر

-4.98٪فروش آنیخرید آنی

492 تومان

0.00977 تتر

-5.51٪فروش آنیخرید آنی

3,273 تومان

0.06497 تتر

-0.62٪فروش آنیخرید آنی

5,124 تومان

0.101694 تتر

-3.41٪فروش آنیخرید آنی

3.157565 تومان

0.00006267 تتر

-0.74٪فروش آنیخرید آنی

16,057 تومان

0.3187 تتر

-2.35٪فروش آنیخرید آنی

39,753 تومان

0.789 تتر

+1.63٪فروش آنیخرید آنی

388,813 تومان

7.717 تتر

-5.97٪فروش آنیخرید آنی

1,119 تومان

0.02221 تتر

-2.92٪فروش آنیخرید آنی

29,591 تومان

0.5873 تتر

-2.92٪فروش آنیخرید آنی

70,034 تومان

1.39 تتر

-1.41٪فروش آنیخرید آنی

2,315 تومان

0.04595 تتر

-5.51٪فروش آنیخرید آنی

101,801 تومان

2.0205 تتر

+2.99٪فروش آنیخرید آنی

18,335 تومان

0.3639 تتر

+0.27٪فروش آنیخرید آنی

0.3662 تومان

0.00000729 تتر

-1.27٪فروش آنیخرید آنی

3,098 تومان

0.0617 تتر

-0.8٪فروش آنیخرید آنی

7,867 تومان

0.16099 تتر

-2.85٪فروش آنیخرید آنی

93,177,867 تومان

1,856.99 تتر

-0.87٪فروش آنیخرید آنی

13,293 تومان

0.264 تتر

-2.26٪فروش آنیخرید آنی

275,228,485 تومان

5,258.56 تتر

+0.9٪فروش آنیخرید آنی

640 تومان

0.0123 تتر

+1.91٪فروش آنیخرید آنی

59,304 تومان

1.17 تتر

-4.89٪فروش آنیخرید آنی

14,000 تومان

0.27089 تتر

+5.26٪فروش آنیخرید آنی

48,200 تومان

-

-3.86٪فروش آنیخرید آنی

3,462,421 تومان

68.6 تتر

-0.16٪فروش آنیخرید آنی

750 تومان

0.01454 تتر

+3.02٪فروش آنیخرید آنی

802,383 تومان

15.94 تتر

-1.73٪فروش آنیخرید آنی

70,277,390 تومان

1,395.01 تتر

-8.85٪فروش آنیخرید آنی

1,399,999,998 تومان

27,832.9 تتر

+2.72٪فروش آنیخرید آنی

83,795,376 تومان

1,660.93 تتر

-0.48٪فروش آنیخرید آنی

12,404,948 تومان

246.8 تتر

+5.23٪فروش آنیخرید آنی

3,312,375 تومان

65.83 تتر

-1.05٪فروش آنیخرید آنی

1,372,879 تومان

27.77 تتر

-1.53٪فروش آنیخرید آنی

50,384 تومان

-

+0.17٪فروش آنیخرید آنی

25,780 تومان

0.5133 تتر

-0.96٪فروش آنیخرید آنی

5,594 تومان

0.1113 تتر

-1.43٪فروش آنیخرید آنی

29,432 تومان

0.5829 تتر

-0.86٪فروش آنیخرید آنی

4,418 تومان

0.08793 تتر

-0.81٪فروش آنیخرید آنی

13,132 تومان

0.261 تتر

+0.98٪فروش آنیخرید آنی

10,810,226 تومان

214.3333 تتر

+0.61٪فروش آنیخرید آنی

361,954 تومان

7.15 تتر

-1.27٪فروش آنیخرید آنی

27,562 تومان

0.546 تتر

-0.65٪فروش آنیخرید آنی

10,004 تومان

0.1986 تتر

-1.45٪فروش آنیخرید آنی

207,277 تومان

4.12 تتر

-1.23٪فروش آنیخرید آنی

166,557 تومان

3.31 تتر

-2.04٪فروش آنیخرید آنی

61,952 تومان

1.249 تتر

+5.34٪فروش آنیخرید آنی

378,082 تومان

7.6 تتر

-5.28٪فروش آنیخرید آنی

224,301 تومان

4.49 تتر

-1.31٪فروش آنیخرید آنی

96,546 تومان

2.004 تتر

-2.48٪فروش آنیخرید آنی

3,050 تومان

0.06311 تتر

-4.51٪فروش آنیخرید آنی

0.019829 تومان

0.00000039 تتر

+1.27٪فروش آنیخرید آنی

16,016 تومان

0.316 تتر

+1.41٪فروش آنیخرید آنی

232,282 تومان

4.63 تتر

-1.03٪فروش آنیخرید آنی

15,617 تومان

0.32 تتر

-0.47٪فروش آنیخرید آنی

11,601 تومان

0.2387 تتر

فروش آنیخرید آنی

37,325 تومان

0.76 تتر

+0.41٪فروش آنیخرید آنی

1,286,359 تومان

25.79 تتر

-1.58٪فروش آنیخرید آنی

480,345 تومان

9.53 تتر

+1.01٪فروش آنیخرید آنی

57,771 تومان

1.159 تتر

+1.34٪فروش آنیخرید آنی

33,838 تومان

0.672 تتر

-3.02٪فروش آنیخرید آنی

1,179,919 تومان

23.27 تتر

+3.03٪فروش آنیخرید آنی

104,295 تومان

2.07 تتر

-2.68٪فروش آنیخرید آنی

2,298,014 تومان

45.61 تتر

-2.81٪فروش آنیخرید آنی

151,253 تومان

3.002 تتر

-2.53٪فروش آنیخرید آنی

23,882 تومان

0.474 تتر

-1.61٪فروش آنیخرید آنی

24,618 تومان

0.4886 تتر

-2.18٪فروش آنیخرید آنی

995 تومان

0.01974 تتر

-1.83٪فروش آنیخرید آنی

33,818 تومان

0.6712 تتر

-3.13٪فروش آنیخرید آنی

9,120 تومان

0.181 تتر

-1.09٪فروش آنیخرید آنی

7,447 تومان

0.1478 تتر

-2.11٪فروش آنیخرید آنی

328,806 تومان

6.526 تتر

-6.56٪فروش آنیخرید آنی

4,459 تومان

0.08851 تتر

-2.5٪فروش آنیخرید آنی

4,426,940 تومان

87.864 تتر

-2.16٪فروش آنیخرید آنی

78,130 تومان

1.5507 تتر

-2.39٪فروش آنیخرید آنی

8,827 تومان

0.1752 تتر

-3.47٪فروش آنیخرید آنی

9,210 تومان

0.1828 تتر

-1.02٪فروش آنیخرید آنی

82 تومان

0.001631 تتر

-0.42٪فروش آنیخرید آنی

8,831 تومان

0.17528 تتر

-1.98٪فروش آنیخرید آنی

14,193 تومان

0.2817 تتر

-3.16٪فروش آنیخرید آنی

25,026 تومان

0.4967 تتر

-4.31٪فروش آنیخرید آنی

ارز دیجیتال

رمزارز یا کریپتوکارنسی که آن را بیشتر با نام ارز دیجیتال می‌شناسیم، نوعی ارز رمزنگاری شده بر بستر بلاکچین است. نخستین و مهم‌ترین ارز دیجیتال در بازار رمزارزها بیت کوین است که در سال ۲۰۰۹ به جهان معرفی شد. ارزهای دیجیتال، کاربردهای متنوعی دارند و می‌توانند برای پرداخت کارمزد یک شبکه، استفاده از خدمات پلتفرم‌های مختلف، ذخیره ارزش یا معامله و کسب سود از آن‌ها استفاده و روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کرد. امروزه بازار ارز دیجیتال به بستری پرطرفدار برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران تبدیل شده است و عده زیادی به رمزارزها به چشم یک منبع درآمد نگاه می‌کنند. برای اطلاع بیشتر می‌توانید مقاله ارز دیجیتال چیست را مطالعه کنید.

قیمت ارزهای دیجیتال در والکس

صرافی والکس قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را همگام با قیمت‌های جهانی در دسترس کاربران قرار داده است. با بررسی لیست ارزهای دیجیتال، شما می‌توانید آخرین قیمت روز رمز ارزهای خود را مشاهده کنید. قیمت‌ها بر پایه ریال و تتر در والکس قابل مشاهده هستند. قیمت تتر نیز مانند سایر رمزارزها بر اساس میزان عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود و ارتباطی با قیمت دلار در بازار یا نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی را ندارد.

قیمت‌ ارزهای دیجیتال چگونه تعیین می‌شوند؟

ارزهای دیجیتال نیز مانند سهام، کالاها، اوراق بهادار و غیره یک دارایی قابل معامله هستند. قیمت هر ارز با توجه به میزان علاقه‌مندی در بازار برای خرید آنها تعیین می‌شود که به آن تقاضا می‌گویند. میزان در دسترس بودن این کوین ارزها نیز همان میزان عرضه در بازار است و رابطه بین عرضه و تقاضا، نرخ لحظه‌ای ارز دیجیتال را تعیین می‌کند.

اگر تقاضای قابل توجهی برای یک ارز خاص وجود داشته باشد، اما عرضه فعلی محدود باشد، قیمت افزایش می‌یابد. تقاضا برای یک ارز دیجیتال گاهی اوقات بدون توجه به ارزش واقعی ارز افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، اگر مقدار قابل توجهی از یک ارز بدون دلیل محکم فروخته شود، به عنوان پیش فروش توصیف می‌شود.

نوسانات ارزهای دیجیتال

نوسانات معیاری است که نشان می‌دهد قیمت هر دارایی خاص در طول زمان چقدر بالا یا پایین رفته است. به طور کلی، هر چه دارایی نوسان بیشتری داشته باشد، ریسک بیشتری به عنوان سرمایه گذاری در نظر گرفته می‌شود و پتانسیل بیشتری برای ارائه بازده یا زیان بیشتر در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر نسبت به دارایی‌های نسبتاً کم نوسان دارد.

پتانسیل حرکت‌های صعودی و نزولی قابل توجه در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر در تمامی ارزهای دیجیتال قابل رویت است. نوسانات یکی از عوامل اصلی ارزیابی ریسک سرمایه گذاری است.