1. صرافی والکس
    2. لیست بازارها
    3. کامپاند (COMP)
خرید کامپاند

کامپاند

(COMP) Compound

قیمت کامپاند (COMP)

1,952,219تومان
-1.98%
58.59$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

1,941,223تومان

58.26$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

2,010,529تومان

60.34$

حجم معاملات (۲۴h)

849,684,800,823.83

تومان
$ 25,500,744.32
تسلط به بازار (دامیننس)

0.04%

حجم کل بازار

14,490,728,508,595.89

تومان
$ 434,895,813.58
ارز در گردش

68.56%

مجموع ارز در دسترس

10,000,000

حداکثر ارز قابل عرضه

10,000,000